خانه / تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹
با همکاری اساتید مجرب – تجهیزات واقعی – جزوه آموزشی فارسی – ارایه رکورد آموزشی هر کلاس بطور رایگان – شهریه داتنشجویی
با توجه به شیوع مجدد کرونا شروع دوره تقویم آموزشی ا ز اواخر اردیبهشت به هفته اول شهریور تغییر می یابد.